Daily life scenes from Schisto
Photos by Nikos Kokovlis