Αθήνα, Αρ. Πρωτ. 1628_20/2/2018

Της Αρ. Πρωτ. 4756_15/12/2017 Προκήρυξης για τη σύναψη συμβάσεων έργου για τις θέσεις Δ1 & Δ2 της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS» της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ κατά την 4η/08-2-2018 συνεδρίασή του και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 553/08-2-2018 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτήσεων των Υποψηφίων, εγκρίνει και ανακοινώνει την ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριπτέων για την εν λόγω Προκήρυξη και για τις θέσεις Δ1 και Δ2 της Δράσης.
(Ημερομηνία ανάρτησης: 20 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00)

Ορίζεται χρονικό περιθώριο 5 εργάσιμων ημερών για την υποβολή ενστάσεων.