Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο:
«Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS».
 
Μαρούσι 21-9-2018 Αρ. Πρωτ.: 3670
ΑΔΑ: ΩΛΤΞ469ΗΜΛ-70Α
 
 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018
Νέα Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018, ώρα 15:00
 
Νέα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-5212001-822-874-882-884
 
Σχετικά με τη παροχή επιπλέον κινήτρων προσέλκυσης ιατρών και οδοντιάτρων για την προκήρυξη του προγράμματος PHILOS
 
Σχετικά με τη προκήρυξη θέσεων εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος PHILOS