Χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για το Ανατολικό Αιγαίο

Τα τελευταία δύο χρόνια,  το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. έλαβε κοινοτική χρηματοδότηση συνολικού ποσού 27 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος στην χώρα μας.

 

Αναφορικά με την αντιμετώπιση των έκτακτων και ειδικών αναγκών που δημιουργήθηκαν στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου, υποβλήθηκε αίτηση χρηματοδότησης στην Γενική Διεύθυνση «Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμοδιότητας του Επιτρόπου κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου.

 

Η έκτακτη αυτή συνδρομή καλύφθηκε από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Internal Security Fund ISF) εξολοκλήρου για την περίοδο 2015, χωρίς να απαιτείται εθνική συμμετοχή στον προϋπολογισμό του προγράμματος. Οι κύριες δράσεις του προγράμματος σχετίστηκαν με την άμεση ενίσχυση των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας τόσο σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, όσο και στην ενίσχυση του στόλου του Εθνικού Κέντρου άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).

Για το σκοπό αυτό προσλήφθηκαν συνολικά 139 επαγγελματίες υγείας διαφόρων ειδικοτήτων καθώς και λοιπό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, όπως ιατροί, νοσηλευτές, μαίες, διασώστες/οδηγοί  του ΕΚΑΒ, διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές και διοικητικό/βοηθητικό προσωπικό.

 

Η περίοδος απασχόλησης τους ήταν για εννέα μήνες, ενώ στο πλαίσιο του προγράμματος σημαντικό μέρος της δαπάνης που προκλήθηκε από την χρήση των υπηρεσιών υγείας των μεταναστών/προσφύγων στα νοσοκομεία, θεωρήθηκε επιλέξιμη από τον πρόγραμμα και ως εκ τούτου κάλυψε σημαντικό μέρος των προϋπολογισμών των νοσοκομείων στα νησιά  του Ανατολικού Αιγαίου. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιήθηκε επιτυχώς αφού τα ποσοστά απορρόφησης ανήλθαν στο 98% επί της χρηματοδότησης.

 

Το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε συζητήσεις κυρίως με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να υπάρξει πρόσθετη χρηματοδότηση για την εν λόγω περιοχή.