Επιμέρους δράσεις του προγράμματος

Λόγω της πολυπλοκότητας των ζητημάτων που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και προκειμένου να υπάρξουν αποτελεσματικές παρεμβάσεις προς όφελος των προσφύγων και μεταναστών, το πρόγραμμα Philos είναι χωρισμένο σε επιμέρους δράσεις, οι οποίες στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά:

ΥΠΟΕΡΓΟ Ι


ΥΠΟΕΡΓΟ ΙI


 

ΥΠΟΕΡΓΟ ΙIIΥΠΟΕΡΓΟ V


ISF